Βιομηχανική Ανάπτυξη

Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω από το 40% των συνολικών εξαγωγών της Κύπρου, απασχολώντας το 16% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι αλληλεπιδράσεις της βιομηχανίας με τους υπόλοιπους οικονομικούς ιστούς της χώρας εκτείνονται πολύ πέρα από τον μεταποιητικό τομέα αφού συμπεριλαμβάνουν τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τον τομέα της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό. Ως εκ τούτου, η οικονομική σημασία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υποδηλώνει το μερίδιό του τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας. Η παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί τη δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία του βιομηχανικού τομέα, ενώ η παραγωγή τροφίμων και ποτών αποτελεί τη δραστηριότητα με το μεγαλύτερο μερίδιο απασχόλησης. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παρουσιάζει πτωτική τάση από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, η οποία έγινε εντονότερη τα τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα του κλάδου εστιάζονται κυρίως στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα λόγω και του μικρού μεγέθους των περισσότερων βιομηχανικών μονάδων, που επηρεάζει αρνητικά την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, παραγωγής και μάρκετινγκ. Άλλα προβλήματα πηγάζουν από το συγκριτικά αυξημένο εργατικό κόστος και τη χαμηλή παραγωγικότητα.

 

Δεδομένου του χαμηλού δείκτη επενδύσεων σε τομείς έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, το ξένο κεφάλαιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς συνεισφέρει ουσιαστικά στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένης κατάρτισης. Επίσης, η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη βιομηχανική τεχνολογία, την επαγγελματική κατάρτιση και τη βελτίωση παραγωγής.

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει την πολιτική του έχοντας ως στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του τομέα της μεταποίησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του κάτω από συνθήκες ελεύθερης οικονομίας, μέσω:

 1. της ανασυγκρότησης και στήριξης της μεταποιητικής βιομηχανίας, με την εφαρμογή Σχεδίων και Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία
 2. της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων κυρίως εντάσεως κεφαλαίου
 3. της ενίσχυσης υφιστάμενων και της προσέλκυσης και ανάπτυξης νέων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας
 4. της παροχής σταθερού, απλουστευμένου και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου, και τέλος,
 5. της διασφάλισης της πρόσβασης στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες σε προσιτές τιμές.

 

Για την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα, της μείωσης του μέσου χρόνου που απαιτείται για τη σύσταση μιας επιχείρησης το Υπουργείο δημιούργησε και έθεσε σε λειτουργία από τις αρχές του 2007 τον πρωτοποριακό θεσμό της Μονοθυριδικής Πρόσβασης για τη σύσταση επιχειρήσεων.

 

Η Υπηρεσία προσφέρει στους ξένους και Κύπριους επενδυτές τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Καθοδήγηση/εξυπηρέτηση των Κυπρίων και ξένων επενδυτών
 • Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο
 • Εγγραφή στο Μητρώο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 • Εγγραφή στο Φόρο Εισοδήματος
 • Αίτηση για έκδοση αδειών παραμονής και εργασίας στη Κύπρο.

 

Βιομηχανικές Περιοχές

 

Ο θεσμός των Βιομηχανικών Περιοχών χρησιμοποιείται με επιτυχία για την επιτάχυνση του ρυθμού βιομηχανικής ανάπτυξης. Με την λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών δημιουργείται η αναγκαία βιομηχανική υποδομή και το κατάλληλο κλίμα για παροχή στην ιδιωτική πρωτοβουλία της δυνατότητας για άμεση εγκαθίδρυση βιομηχανικών μονάδων με το χαμηλότερο δυνατό κεφαλαιουχικό κόστος.

 

Στην ελεύθερη Κύπρο λειτουργούν συνολικά 13 Βιομηχανικές Περιοχές, μέσα στις οποίες είναι εγκατεστημένες 900 περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

 

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

Οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99,8% του συνόλου των κυπριακών επιχειρήσεων ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (93,8%) απασχολούν λιγότερο από δέκα άτομα. Ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, οι MME αποτελούν τον πυρήνα της κυπριακής οικονομίας. Συνεισφέρουν, επίσης, σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ έχει θέσει την πολιτική για τις ΜΜΕ μεταξύ των βασικών του προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται και μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική για τις ΜΜΕ η κυβέρνηση προωθεί τις πιο κάτω δράσεις για την ανάπτυξη τους:

 1. απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να μειωθεί ο διοικητικός τους φόρτος,
 2. διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση,
 3. παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την πρόσβαση στην ενιαία εσωτερική αγορά της ΕΕ

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης

Τηλ.: 22 867238

Φαξ: 22 376493

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

Website: www.mcit.gov.cy