Εισαγωγή

Η Κύπρος ήταν γνωστή ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. για τα πλούσια μεταλλεύματα χαλκού, η αξιοποίηση των οποίων συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην οικονομική ανάπτυξη και πολιτιστική άνοδο του λαού της. Άλλωστε, το όνομα της Κύπρου είναι συνώνυμο του χαλκού (cuprum). Η αναπτυχθείσα μεταλλευτική δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι και τα χρόνια της Αγγλοκρατίας με αποτέλεσμα την ίδρυση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης το 1955.

 

Το εν λόγω Τμήμα αποτελεί τον εθνικό φορέα και σύμβουλο του Κράτους για γεωλογικά θέματα με αποστολή τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος με τον εντοπισμό, την αξιοποίηση και την προστασία των ορυκτών και των υπόγειων υδατικών πόρων, τη διερεύνηση και την αξιολόγηση του γεωλογικού περιβάλλοντος και των γεωκινδύνων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της σεισμικότητας, τη διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης, την προστασία και την ανάδειξη χώρων γεωλογικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς και την παραγωγή και τη διάχυση αμερόληπτης πληροφόρησης προς τους πολίτες για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος καθορίζονται από τον Περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο (Ν. 140(Ι)/2013), με τον οποίο ρυθμίζεται επίσης η εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων στην Κύπρο.