Εισαγωγές

Το 2012 οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν στα €5,7 δις, μειωμένες κατά 9% σε σχέση με το 2011.

 

Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών, καυσίμων και λαδιών και πρώτων υλών είναι τα κυριότερα προϊόντα που η Κύπρος εισήγε το 2012 και αποτελούσαν το 32,5%, 30,1% και 24% αντίστοιχα επί των συνολικών εισαγωγών. Ακολουθούν ο μεταφορικός εξοπλισμός με 7,2% και τα κεφαλαιουχικά αγαθά με 6,1%. Το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο, με μερίδιο 68% των συνολικών εισαγωγών. Κύριοι προμηθευτές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η Ελλάδα (21,2%), η Ιταλία (8,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο (7,2%), η Γερμανία (7%) και η Ολλανδία (6,6%). Από τρίτες χώρες, το Ισραήλ ήταν ο κύριος προμηθευτής της Κύπρου με μερίδιο 11,8%.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Υπηρεσία Εμπορίου

Tηλ.: 22 867123

Φαξ: 22 768967

E-mail: ts@mcit.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy