Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι δημόσια ανεξάρτητη εποπτική Αρχή υπεύθυνη για την γενική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και των συναλλαγών σε κινητές αξίες που πραγματοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς επίσης και των συναλλαγών οι οποίες καταρτίζονται στο εξωτερικό και προβλέπονται ρητά στην κείμενη νομοθεσία.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε με βάση τον Περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διέπεται από τον Περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο (Ν73(Ι)/2009) του 2009-2013.

 

Το όραμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι να καθιερωθεί η κυπριακή κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς.

 

Η αποστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

 

Αρμοδιότητες

 

Οι κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρονται στον Περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009-2013 (Ν73(Ι)/2009), μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

 • Να εξετάζει αιτήσεις και να χορηγεί άδειες λειτουργίας στους οργανισμούς που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, καθώς και να αναστέλλει και να ανακαλεί τις εν λόγω άδειες
 • Να εποπτεύει και να ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και άλλων οργανωμένων αγορών στη Δημοκρατία και τις καταρτιζόμενες σε αυτές συναλλαγές
 • Να εποπτεύει και να διενεργεί ελέγχους στους οργανισμούς που βρίσκονται υπό την εποπτεία της για να διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους
 • Να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ως επίσης και εκ μέρους άλλων αρμόδιων Αρχών του εξωτερικού
 • Να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί με γραπτό αίτημα της την παροχή των πληροφοριών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες
 • Να επιβάλλει τις κατά νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές
 • Να απαιτεί τη διακοπή πρακτικών αντίθετων προς την υπό την εποπτεία της νομοθεσία
 • Να αποτείνεται σε αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος για τη δέσμευση ή επιβάρυνση ή παγιοποίηση ή να εμποδίζει την αποξένωση ή συναλλαγή με περιουσιακά στοιχεία
 • Να εκδίδει κανονιστικού περιεχομένου Οδηγίες και Αποφάσεις
 • Να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με άλλες δημόσιες Αρχές στη Δημοκρατία, αρμόδιες εποπτικές Αρχές του εξωτερικού και άλλους οργανισμούς.

 

Πέραν των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, με βάση άλλες νομοθεσίες έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων όπως αυτές προβλέπονται από τους ακόλουθους νόμους:

 • Τους Περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους του 2005-2013
 • Τους Περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμους του 2005-2013
 • Τους Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμους του 2007-2009
 • Τους Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007-2013.

 

Διοίκηση, Δομή και Εσωτερική Οργάνωση

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τρία άλλα μη εκτελεστικά μέλη. Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχει και εκπρόσωπος του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ο οποίος έχει δικαίωμα να εγγράφει θέματα στην ημερήσια διάταξη, να μετέχει στις συζητήσεις και να εκφράζει απόψεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής και ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρινόμενη στις κατά πολύ αυξημένες αρμοδιότητές της, περιλαμβανομένης και της αύξησης του αριθμού, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των εποπτευόμενων οργανισμών έχει προβεί σε εσωτερική αναδιοργάνωση, η οποία άρχισε το 2012 και ολοκληρώθηκε εντός του 2013. Ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης αυτής, τα οκτώ Τμήματα που αποτελούν την υπηρεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνουν το Τμήμα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων, το Τμήμα Εκδοτών, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων, το Τμήμα Εποπτείας, το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς, το Νομικό Τμήμα, το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού και το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών. Επίσης, έχει δημιουργηθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Επιτροπής.

 

Επιμόρφωση του Κοινού

 

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση είναι απαραίτητη ειδικά σήμερα που η περιπλοκότητα και η ποικιλία των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται αυξάνονται συνεχώς, οι κεφαλαιαγορές σήμερα κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και έχουν ραγδαία εξέλιξη και έντονη μεταβλητότητα και η παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των αγορών, πολλαπλασίασε τις ευκαιρίες, όπως και τους κινδύνους. Επιπλέον, οι οικονομικές ανάγκες των ίδιων των ατόμων έχουν γίνει πιο σύνθετες και δημιουργούν πιο έντονη την ανάγκη για ορθότερη διαχείριση των χρημάτων τους.

 

Λόγω αυτών των δεδομένων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προωθεί την επιμόρφωση του κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς με διάφορους τρόπους. Μεταξύ άλλων, διατηρεί ειδικό τμήμα στο διαδικτυακό της τόπο που είναι αφιερωμένος στους επενδυτές ο οποίος εμπλουτίζεται τακτικά με επιμορφωτικό υλικό, συμβουλές αλλά και προειδοποιήσεις που εκδίδει η Επιτροπή ή εποπτικές Αρχές άλλων χωρών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει ενημερωτικά άρθρα για το επενδυτικό κοινό σε εφημερίδες, οικονομικά περιοδικά και ιστοσελίδες. Η δημοσίευση του Οδηγού Επενδυτών στον οποίο καθορίζονται οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας όσον αφορά στα δικαιώματα όσων έχουν επενδύσει ή σχεδιάζουν να επενδύσουν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, προκειμένου να λάβουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, εμπίπτει στις ενέργειες της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επιμόρφωση και την προστασία του επενδυτικού κοινού.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοργανώνει, επίσης, ενημερωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις, οι οποίες είναι ανοικτές προς το κοινό. Κατά το 2013, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποίησε δύο τέτοιες διαλέξεις σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καταναλωτών με θέμα «Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, επενδυτικά ρίσκα και δικαιώματα των επενδυτών». Οι διαλέξεις σημείωσαν επιτυχία όσον αφορά στην προσέλευση, αλλά και για το ενδιαφέρον που επέδειξε το κοινό με τις πολλές ερωτήσεις που έθεσε στους ομιλητές. Οι εν λόγω διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Σχολής Ενηλίκων Καταναλωτών του Συνδέσμου Καταναλωτών και στόχος τους ήταν η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους κινδύνους που εμπερικλείουν, καθώς και για τα δικαιώματα των επενδυτών στα πλαίσια της λήψης επενδυτικών υπηρεσιών. Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντός του 2014 για την δημιουργία σειράς από ενημερωτικά βίντεο στα πλαίσια της καλύτερης επιμόρφωσης του επενδυτικού κοινού, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω διάφορων ιστοσελίδων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: www.cysec.gov.cy