Εργασία

Αγορά Εργασίας

 

Η ικανοποιητική πορεία της κυπριακής οικονομίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 μέχρι και τo 2009 είχε ως αποτέλεσμα η αγορά εργασίας της Κύπρου να παρουσιάζει συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να κυμαίνεται στο 3,9% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, με ελαφριά όμως αυξητική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μερικών χρόνων. Κατά την πιο πάνω περίοδο, η διάρθρωση της απασχόλησης, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρουσίασε μεγάλες αλλαγές, με μεγάλη αύξηση της απασχόλησης να παρατηρείται στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες  π.χ. χρηματοπιστωτικές, παιδεία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο) και μείωση στον πρωτογενή (γεωργία, αλιεία, ορυχεία, λατομεία) και το δευτερογενή τομέα (μεταποιητική βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατασκευές).

 

Η διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε αναπόφευκτα και την αγορά εργασίας στην Κύπρο. Περισσότερο επηρεάστηκαν ο κατασκευαστικός τομέας, η βιομηχανία, η αγορά ακινήτων και ο τουρισμός. Το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 7% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού το 2010, ενώ το 2011 αυξήθηκε περισσότερο φτάνοντας το 7,6%. Το 2012 αυξήθηκε σε 11,8% και το 2013 σε 15,9%.

 

Δραστηριότητες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Τμήματος Εργασίας έχει προωθήσει ενέργειες αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας της Κύπρου όπως:

 

  • Προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας ή/και ένταξής τους σε Προγράμματα και Σχέδια Απασχόλησης ή/και Κατάρτισης. Δόθηκε έμφαση στην εξυπηρέτηση ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας και τους νέους και μακροχρόνια ανέργους.

 

  • Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων στην αγορά εργασίας, μέσω των Γραφείων Εργασίας.

 

  • Ανάπτυξη συνεργασίας και στήριξη των εργοδοτών για εξεύρεση καταλλήλου προσωπικού, περιλαμβανομένης και της αξιοποίησης Σχεδίων Κατάρτισης και Απασχόλησης.

 

  • Στενή συνεργασία με άλλους Φορείς για προώθηση και λειτουργία Σχεδίων Κατάρτισης και Απασχόλησης που στοχεύουν στην ένταξη και την επανένταξη ανέργων στην απασχόληση και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

 

Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

 

Μέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση επιβεβαιώνεται ο θεμελιώδης ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και αφορούν τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία απασχόλησης, την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του προσωπικού τους και την ενδυνάμωση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

 

Στα πιο πάνω πλαίσια το Τμήμα Εργασίας προχώρησε στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που περιλάμβανε την επέκταση του Δικτύου των Γραφείων Εργασίας, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών προς άνεργους και εργοδότες, την ανάπτυξη του προσωπικού, τη διεξαγωγή μελετών για επιστημονική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων της ΔΥΑ καθώς και δράσεις δημοσιότητας.

 

Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων

 

Για αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε τον Απρίλιο του 2013 την εφαρμογή, από την 1 Ιανουαρίου 2014, της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», με την οποία  καλούνται τα κράτη μέλη, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που οι νέοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή θα παραμείνουν άνεργοι ή θα εγκαταλείψουν το σχολείο, να τους προσφέρουν τουλάχιστον μια ευκαιρία για απασχόληση ή περαιτέρω εκπαίδευση ή συμμετοχή σε προγράμματα μαθητείας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω Σύσταση, όπως επίσης και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση των Νέων αλλά και τις τρέχουσες δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Εργασίας, σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και άλλων Φορέων, ετοίμασε ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων όπου περιλαμβάνονται και τα μέτρα υλοποίησης της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» για νέους 15-24 ετών.

 

Ευρωπαïκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Το Τμήμα Εργασίας, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει οριστεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για σκοπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων. Στόχος της Οδηγίας είναι η διασφάλιση, για τους υπηκόους όλων των κρατών μελών, της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών τους προσόντων και της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

 

Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το Τμήμα παρέχει πληροφορίες σε υπηκόους κρατών μελών που επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε πολίτες της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συλλέγει πληροφορίες σε ότι αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τηρεί στατιστικά στοιχεία.

 

Προώθηση Ίσων Ευκαιριών και Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση

 

Βασική επιδίωξη του Τμήματος Εργασίας στον τομέα αυτό είναι η διασφάλιση της ισότητας στην απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται μέτρα πολιτικής στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής απασχόλησης καθώς και η εφαρμογή των Νόμων για την ισότητα ανδρών και γυναικών, την προστασία της μητρότητας και των Νόμων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση με βάση την ηλικία, τη θρησκεία, τη φυλετική και εθνοτική καταγωγή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Απασχόληση Αλλοδαπών Τρίτων Χωρών

 

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών του Τμήματος Εργασίας συνεχίζει την εξέταση αιτημάτων εργοδοτών για απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες στα πλαίσια της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας και πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται στο έγγραφο «Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού» που συμφωνήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2007.

 

Το 2013, λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά εργασίας από τη συνεχή αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και ζήτησης εργατικού δυναμικού, το Τμήμα Εργασίας συνέχισε να εφαρμόζει την εν λόγω Στρατηγική στην προσπάθειά του να διασφαλίσει την εφαρμογή της αρχής της εθνικής και κοινοτικής προτίμησης, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες κατάρτισης ανειδίκευτων εργατών με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των αλλοδαπών.

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των αλλοδαπών εργαζομένων με το ντόπιο εργατικό δυναμικό, σε ό,τι αφορά συνθήκες και όρους απασχόλησης, με την υπογραφή συμβολαίων (ατομικών συμβάσεων) εργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των αλλοδαπών εργοδοτουμένων τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Τμήματος Εργασίας: www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf