Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει αρμοδιότητες σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών, κοινωνίας της πληροφορίας ηλεκτρονικών υπογραφών και διαστήματος.

 

Ο Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος ορίζει το Τμήμα ως την αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των συχνοτήτων και γενικά τη ρύθμιση των ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και την επιτήρηση της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού. Επίσης, το ΤΗΕ είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση των σχεδίων ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης. Επιπρόσθετα, το ΤΗΕ συμβουλεύει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σε όλα τα θέματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει οριστεί ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και ως η αρμόδια αρχή για την προώθηση και την εφαρμογή στην Κύπρο του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Επίσης, έχει ανατεθεί στο ΤΗΕ η αρμοδιότητα σε θέματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος GALILEO, καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

 

Αρμοδιότητες

 

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 

Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών

 

Αναφορικά με τις ραδιοεπικοινωνίες:

 

(α) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών του Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου, σχετικά με:

 

(i) τον προγραμματισμό της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη διαχείριση του εθνικού σχεδίου ραδιοσυχνοτήτων,

(ii) την αξιολόγηση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην Κύπρο,

(iii) την εξουσιοδότηση όλων των ραδιοεπικοινωνιακών συστημάτων και τον καθορισμό σχετικών τελών,

(iv) την εποπτεία της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς και τον εντοπισμό παράνομων συστημάτων,

(v) τη διεξαγωγή μετρήσεων και μελετών αναφορικά με την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

(vi) τη διαχείριση των δορυφορικών πόρων της Δημοκρατίας,

(vii) την επιτήρηση της αγοράς ραδιοεξοπλισμού,

(viii) την έγκριση Κοινοποιημένων Οργανισμών για ραδιοεξοπλισμό.

 

(β) Τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, σε όλα τα θέματα που αφορούν τις ραδιοεπικοινωνίες.

 

(γ) Την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη διαχείριση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που πηγάζουν από τις διεθνείς συμβάσεις των οργανισμών αυτών, σε τεχνικά, κανονιστικά, διοικητικά και άλλα συναφή θέματα. Μεταξύ των οργανισμών αυτών, είναι η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunicaiton Union – ITU) και την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Εuropean Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT).

 

(δ) Την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το Radio Spectrum Policy Group (RSPG), η Radio Spectrum Committee (RSC), η Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) και η Communications Committee (CoCom).

 

Τομέας Κοινωνίας της Πληροφορίας

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων την πολιτική ευθύνη για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με εκτελεστικό βραχίονα αναφορικά με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας θα προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και ζήτησε από κάθε Υπουργείο να ορίσει Συντονιστή για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο οποίος θα ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναφορικά με την πρόοδο που επιτελείται στο Υπουργείο του.

 

Το ΤΗΕ σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης ετοίμασε έγγραφο για την ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η εν λόγω ψηφιακή στρατηγική, με ορίζοντα το 2020, έχει ολιστική προσέγγιση και περιλαμβάνει:

 

 1. τη σύνδεση όλης της Κύπρου με δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ταχύτητας με ασφάλεια,
 2. τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης και την παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους,
 3. την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με την εκπαίδευση και την επιμόρφωση όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ψηφιακά μέσα για εργασιακούς σκοπούς και για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους συναλλαγών,
 4. την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους με την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών,
 5. τη λήψη μέτρων που θα βοηθήσουν στην πράσινη ανάπτυξη, όπου η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται και ένα οριζόντιο μέτρο, το επικοινωνιακό πλάνο, το οποίο αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στα πλαίσια του εν λόγω επικοινωνιακού πλάνου, λειτούργησε ιστοσελίδα με την ονομασία «Ψηφιακή Κύπρος» (www.digitalcyprus.gov.cy). Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζεται η ψηφιακή στρατηγική και οι δράσεις που περιλαμβάνει, με σκοπό να  ενεργεί ως παρατηρητήριο για την παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, σε σχέση με την ανάπτυξη και την πρόοδο των διαφόρων δράσεων της ψηφιακής στρατηγικής στην Κύπρο.

 

Τομέας Ηλεκτρονικών Υπογραφών

 

Ο Τομέας Ηλεκτρονικών Υπογραφών έχει την ευθύνη της προώθησης και της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Παράλληλα, εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Implementation of Services Directive – Electronic Procedures.

 

Τομέας Διαστήματος

 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανατέθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο συντονιστικός ρόλος σε θέματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος GALILEO/EGNOS, του Προγράμματος Copernicus (ex-GMES), καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

 

Στόχοι της εθνικής διαστημικής πολιτικής είναι:

 • Η ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας παραγωγής και εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας σε εφαρμογές διαστήματος (π.χ. ραδιοπλοήγηση, επισκόπηση της γης, επικοινωνίες).
 • Η ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε βασικό επιχειρησιακό χώρο για επίβλεψη καταστροφών και οργάνωση επιχειρήσεων διάσωσης σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, ατυχήματος στις θάλασσες, καθώς και επίβλεψης των συνόρων.
 • Η δημιουργία δικτύου επίβλεψης και οργάνωσης θαλάσσιων σταθμών εξόρυξης πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
 • Η ανάπτυξη της ερευνητικής τεχνολογικής κουλτούρας στην κυπριακή κοινωνία και η σωστή εκπαίδευση των νέων μας.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΕΟΔ) σχετικούς με το διάστημα.
 • Η εκμετάλλευση συνεργιών με άλλες εθνικές στρατηγικές και δράσεις (π.χ. Ψηφιακή Στρατηγική και Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα).
 • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η ενθάρρυνση της έρευνας και καινοτομίας.
 • Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ο επαναπατρισμός μιας μεγάλης μερίδας Κύπριων επιστημόνων.
 • Ο καθορισμός πολιτικής που θα διευκολύνει τη μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια στη βιομηχανία.
 • Η ετοιμασία μιας σαφούς στρατηγικής που να καθορίζει τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο των κυπριακών δυνατοτήτων, ικανοτήτων και στόχων.
 • Η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας European Cooperative State (ECS) με τον ΕΟΔ.

 

Στόχοι

 

Το όραμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι να καταστεί η Κύπρος μια κοινωνία της γνώσης, συμβάλλοντας προς την καθιέρωση της χώρας σε περιφερειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών τόσο στους πολίτες, όσο και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός της Κύπρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Για επίτευξη αυτού του φιλόδοξου οράματος το Τμήμα προωθεί τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα της ζωής της χώρας. Η ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου βασίζεται στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη» και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Το όραμα της ψηφιακής στρατηγικής είναι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό γίγνεσθαι.

 

Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και του ψηφιακού αλφαβητισμού, καθώς και η επίτευξη της καθολικής ευρυζωνικής πρόσβασης με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και δημόσιων υπηρεσιών.

 

Για να καταστεί η Κοινωνία της Πληροφορίας πραγματικότητα, το Τμήμα προωθεί την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, τη γρήγορη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Κύπρο, την προσέλκυση επενδύσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε προσιτές τιμές. Ειδικότερα, σε σχέση με τις ασύρματες τεχνολογίες, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χωρίς παρεμβολές λειτουργία των ραδιοεπικοινωνιακών συστημάτων, με τρόπο που οι ραδιοεκπομπές να σέβονται την υγεία του κοινού.

 

Επιπρόσθετα, η μετάβαση της Κύπρου στην ηλεκτρονική κοινωνία προϋποθέτει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών υπογραφών, έτσι ώστε οι ηλεκτρονικές υπογραφές να καθιερωθούν και να χρησιμοποιούνται ευρέως στις διάφορες συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 

Τέλος, η ενεργός συμμετοχή στα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ (GALILEO/EGNOS και GMES/Copernicus) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος θα βοηθήσουν τόσο στην έρευνα και στην ανάπτυξη, όσο και σε άλλους ευαίσθητους τομείς της οικονομίας που χρησιμοποιούν εφαρμογές ραδιοεντοπισμού όπως είναι η ναυτιλία και η αεροναυσιπλοΐα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: www.mcw.gov.cy/dec