Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1962 με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα που αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου και την έκδοση των πορισμάτων αυτής της έρευνας πάνω σε συστηματική βάση. Στο Κ.Ε.Ε. εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με τους βασικότερους τομείς της Κυπριολογίας, δηλαδή την Ιστορία, τη Λαογραφία, τη Γλωσσολογία, τη Λογοτεχνία, την Εθνογραφία και την Κοινωνιολογία της Κύπρου, καθώς και με άλλα θέματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του τόπου και μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο.

 

Τα πιο πάνω ερευνητικά προγράμματα ανατίθενται στο μόνιμο ερευνητικό προσωπικό του Κ.Ε.Ε. και σε εξωτερικούς συνεργάτες, εντός και εκτός Κύπρου. Στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας το Κ.Ε.Ε. συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, ενώ τα μέλη του μόνιμου ερευνητικού προσωπικού λαμβάνουν μέρος σε επιστημονικά συνέδρια που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο και πραγματοποιούν ερευνητικές αποστολές σε αρχεία του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, το Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, οργανώνει συνέδρια και σεμινάρια εντός και εκτός Κύπρου.

 

Εκδόσεις

 

Από το 1965 μέχρι σήμερα, το Κ.Ε.Ε. έχει δημοσιεύσει αριθμό σημαντικών έργων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεμάτων. Πρόκειται για επιστημονικές μονογραφίες, εκδόσεις εγγράφων και άλλων πηγών της ιστορίας της Κύπρου, μεταφράσεις ιστορικών πηγών, επανεκδόσεις, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονική Επετηρίδα.

 

Τα πορίσματα των βραχυπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων δημοσιεύονται στην Επετηρίδα του Κ.Ε.Ε., ενώ αυτά των μακροπρόθεσμων ερευνητικών προγραμμάτων δημοσιεύονται σε αυτοτελείς εκδόσεις οι οποίες εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες σειρές:

  • Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας,
  • Δημοσιεύματα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών,
  • Πρακτικά Συμποσίων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών,
  • Δημοσιεύματα του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών,
  • Ψηφιακοί Δίσκοι,
  • Συναγωγή Μελετών.

 

Οι πιο πάνω εκδόσεις διατίθενται προς πώληση από τα γραφεία του Κ.Ε.Ε., καθώς και από βιβλιοπωλεία της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

Βιβλιοθήκη και Αρχεία

 

Το Κ.Ε.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικές σειρές, δημοσιευμένες αρχειακές πηγές και άλλα έργα αναφοράς, που καλύπτουν την ιστορία και τον πολιτισμό, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής γενικότερα. Η μηχανογράφηση της βιβλιοθήκης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

 

Στο Κ.Ε.Ε. υπάρχουν και διάφορες συλλογές πρωτογενούς αρχειακού υλικού, αποτελούμενες από χειρόγραφα, φωτοτυπίες και φωτογραφικά ανάτυπα ιστορικών πηγών και εγγράφων, μικροταινίες, ηχοκασέτες και ψηφιακούς δίσκους. Αυτό το υλικό έχει ταξινομηθεί πάνω σε θεματική βάση σε διάφορα αρχεία, δηλαδή το Ιστορικό Αρχείο, το Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών, το Λαογραφικό Αρχείο και το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης. Για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αρχείων του και στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Κ.Ε.Ε. προχώρησε στη δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων Προφορικής Ιστορίας. Στα πλαίσια αυτής της αναβάθμισης, όλο το αρχειακό υλικό που βρισκόταν σε μορφή ηχοκασετών, ψηφιακών δίσκων, εντύπων, μητρώων και φωτογραφιών μετατρέπεται σε ηλεκτρονική, ψηφιακή και νοητή βιβλιοθήκη, μια εργασία διαχρονικής φύσης που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών: www.moec.gov.cy/kee/index.html