Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες

Η διασφάλιση και η ικανοποίηση των δικαιωμάτων της ευάλωτης ομάδας των ατόμων με αναπηρίες, που ο αριθμός τους στην Κύπρο, όπως και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κυμαίνεται περίπου στο 10% του πληθυσμού, βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όραμα του Υπουργείου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και στρατηγικός στόχος ο σχεδιασμός και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, που θα ανοίξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

 

Στα πλαίσια αυτά, τον Ιανουάριο του 2009, ιδρύθηκε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, που ανέλαβε, ως κεντρικός φορέας, τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και του κοινωνικού εταίρου, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες.

 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

  • Η προώθηση και συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2011.
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2013-2015.
  • Η εγκαθίδρυση νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας.
  • Η αναδιοργάνωση του τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες και η υιοθέτηση θετικών μέτρων και ρυθμίσεων για την ένταξη τους στην απασχόληση.
  • Η αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκσυγχρονισμός των σχεδίων κοινωνικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρίες.
  • Η καλλιέργεια αξιών και στάσεων και ενός περιβάλλοντος στην κοινωνία που να ενσωματώνει τα άτομα με αναπηρίες.

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί τη μεταφορά της ευθύνης για τη διαχείριση όλων των επιδομάτων που σχετίζονται με την αναπηρία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός της σχετικής Κρατικής πολιτικής.

 

Tμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dsid

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@dsid.mlsi.gov.cy

Τηλ.: +357 22815015