Κύριοι Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

Οι βασικοί πυλώνες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται και στο Μνημόνιο Συναντίληψης, αφορούν στην ομαλοποίηση του τραπεζικού τομέα, την επίτευξη δημοσιονομικής εξυγίανσης και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Παράλληλα με το Μνημόνιο, η Κυβέρνηση εφαρμόζει συγκεκριμένα μέτρα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τη στήριξη του τουρισμού, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης γης, την πράσινη ανάπτυξη και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Νομισματική Πολιτική

 

Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια της αυτονομίας για άσκηση νομισματικής πολιτικής. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), που, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ασκεί νομισματική πολιτική για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή την περιοχή.

 

Δημοσιονομική Πολιτική

 

Η δημοσιονομική πολιτική έχει κυρίως ως στόχο την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, με σκοπό την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Το Μνημόνιο Συναντίληψης συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους μέχρι το 2018. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον περιορισμό των τρεχουσών δαπανών και στην αύξηση των δαπανών με υψηλή προστιθέμενη αξία. Έμφαση επίσης δίνεται στη στόχευση των κοινωνικών δαπανών.

 

Το Μνημόνιο Συναντίληψης συμπεριλαμβάνει επίσης μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως:

  • Εφαρμογή ενός Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, που θα θεσμοθετήσει τους κανόνες για τις δαπάνες και θα δίνει περισσότερη  ανεξαρτησία στα Υπουργεία για τις δαπάνες τους
  • Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε όφελος εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη
  • Βελτίωση της είσπραξης φόρων, μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

 

Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις

 

Η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα επιτρέψει στην Κύπρο να αναπτύξει μια ισχυρή και ευέλικτη οικονομία, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας της. Μεταξύ άλλων, βρίσκονται σε  εξέλιξη οι πιο κάτω μεταρρυθμίσεις:

  • Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, με στόχο την αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού
  • Μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού –κυρίως στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, βελτιώνοντας το γενικό επιχειρηματικό κλίμα-, απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και μείωση της γραφειοκρατίας
  • Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και παροχής περίθαλψης
  • Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς του
  • Μεταρρύθμιση της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

 

Προκλήσεις

 

Η οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις. Αυτές σχετίζονται με την οικονομική ύφεση, την επακόλουθη αύξηση της ανεργίας, το πρόβλημα εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και την ανάγκη επίτευξης δημοσιονομικής εξυγίανσης. Μέσα από την αυστηρή εφαρμογή του Προγράμματος Προσαρμογής και την υλοποίηση συμπληρωματικών μέτρων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, οι προοπτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι θετικές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου: www.centralbank.gov.cy

Ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών: www.mof.gov.cy

 

Νόμισμα

 

Την 1 Ιανουαρίου 2008, η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην Ευρωζώνη, υιοθετώντας το ευρώ ως το επίσημο νόμισμα της, το οποίο αντικατέστησε την κυπριακή λίρα. Έκτοτε, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ αποτελούν το επίσημο νόμισμα της χώρας.

 

Τα χαρτονομίσματα του ευρώ είναι ακριβώς τα ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Τα κέρματα έχουν τη μια πλευρά κοινή για όλες της χώρες της ζώνης του ευρώ, ενώ στην άλλη παρουσιάζονται συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά σχέδια της κάθε χώρας. Όπως και τα χαρτονομίσματα, έτσι και τα κέρματα του ευρώ είναι αποδεκτά σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης ανεξάρτητα από την εκδίδουσα χώρα.