Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Μετεωρολογίας

 

Το Τμήμα Μετεωρολογίας λειτουργεί ως Τμήμα του Υπουργείου Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και χειρίζεται θέματα που αφορούν τον καιρό και το κλίμα της Κύπρου. Αποστολή του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι η παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο, με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Τμήμα Μετεωρολογίας συλλέγει και αξιοποιεί τις μετεωρολογικές πληροφορίες στην κυπριακή επικράτεια και συνεργάζεται συστηματικά και πάνω σε καθημερινή βάση με άλλες εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

 

Οι κύριες επιδιώξεις και δραστηριότητες του Τμήματος Μετεωρολογίας είναι οι εξής:

  • Λειτουργία δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για σκοπούς παροχής πληροφοριών και για χρήση σε εξειδικευμένες εφαρμογές
  • Έκδοση καθημερινών δελτίων πρόγνωσης του καιρού για την Κύπρο και ενημέρωση του κοινού από τα Μέσα Επικοινωνίας (έντυπος τύπος, ραδιόφωνο και τηλεόραση)
  • Παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών πρόγνωσης καιρού και έκδοση προειδοποιήσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών για τις ανάγκες της πολιτικής αεροπορίας
  • Έκδοση ειδικών δελτίων καιρού και προειδοποιήσεων για τη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κύπρο για σκοπούς ναυτιλίας και άλλες συναφείς δραστηριότητες
  • Επεξεργασία, ταξινόμηση και δημοσίευση μετεωρολογικών στοιχείων
  • Δημοσίευση εκθέσεων και μελετών για τον καιρό και το κλίμα και παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των διαφόρων τομέων και ιδιαίτερα για εφαρμογές στη γεωργία, στην ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, στις τεχνικές μελέτες και στις κατασκευές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις περιβαλλοντικές μελέτες.

 

Το Τμήμα Μετεωρολογίας χωρίζεται σε τέσσερεις μεγάλους Τομείς. O Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας ασχολείται τη συλλογή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη στατιστική επεξεργασία των μετεωρολογικών στοιχείων, τη μελέτη του κλίματος της Κύπρου και των κλιματικών χαρακτηριστικών διαφόρων περιοχών και την παρακολούθηση των κλιματικών αλλαγών στην Κύπρο.

 

Ο Τομέας Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας έχει την ευθύνη για την παροχή μετεωρολογικών παρατηρήσεων για την αεροναυτιλία, τη γενική πρόγνωση του καιρού, την πρόγνωση του καιρού για τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, την πρόγνωση του καιρού ανοικτής θάλασσας Ανατολικής Μεσογείου (Navtex), την τοπική πρόγνωση καιρού (Local Area Forecast), την ετοιμασία χαρτών καιρού ανώτερης ατμόσφαιρας για την αεροναυτιλία, την πρόγνωση για τα αεροδρόμια (TΑF), την πρόγνωση και ετοιμασία προειδοποιήσεων για τον εναέριο χώρο της Κύπρου, την πρόγνωση για τη γεωργία και τον τουρισμό και την έκδοση προειδοποιήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα.

 

Ο Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης είναι ο αρμόδιος Τομέας για τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση των Μετεωρολογικών Οργάνων και την ετοιμασία των Δημόσιων Συμβάσεων.

 

Ο Τομέας Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων έχει την ευθύνη για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοματισμού γραφείου, τη διαχείριση του δικτύου και διαδικτύου, τη διαχείριση των αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού, την ανάπτυξη και συντήρηση της βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού.

 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Τμήμα Μετεωρολογίας διαθέτει δικά του μοντέλα καιρικών προγνώσεων καθώς επίσης και δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που αποτελείται από 143 βροχομετρικούς, 22 κλιματολογικούς, τρεις συνοπτικούς, 40 αυτόματους σταθμούς, έναν σταθμό ραδιοβολίσεων για παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα, 17 ακτινομετρικούς σταθμούς, δύο σταθμούς μέτρησης υπεριώδους ακτινοβολίας, έναν επίγειο μετεωρολογικό δορυφορικό σταθμό και δύο μετεωρολογικά ραντάρ προς αντικατάσταση του παλαιού που βρισκόταν στην περιοχή του Κύκκου. Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί διαθέτουν σύστημα τηλεμετρίας για την άμεση συλλογή των μετρήσεων και την εισαγωγή τους σε βάσεις δεδομένων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Τμήματος Μετεωρολογίας: www.moa.gov.cy/ms