Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) είναι ημικρατικός οργανισμός, υπό την κρατική εποπτεία, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Λειτουργεί από το 1978, προσφέροντας υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη στους γεωργούς, αποζημιώνοντάς τους στις περιπτώσεις που τα ασφαλισμένα γεωργικά προϊόντα τους υφίστανται ζημιές από καλυπτόμενα από τη γεωργική ασφάλιση αναπόφευκτα φυσικά αίτια.

 

Όλοι οι παραγωγοί που καλλιεργούν ασφαλισμένα γεωργικά προϊόντα θεωρούνται ασφαλιζόμενα πρόσωπα και υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφάλιστρο, ως ποσοστό επί του αναμενόμενου από τα προϊόντα αυτά εισοδήματος. Το ετήσιο ποσό ασφαλίστρου κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 5% ανάλογα με το προϊόν, ενώ υπάρχει και κρατική επιδότηση στο ύψος του 50% των συνολικών ασφαλίστρων.

 

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης διαθέτει ασφαλιστικά σχέδια που προσφέρουν κάλυψη στις κύριες γεωργικές καλλιέργειες, όπως είναι τα αμπέλια, τα σιτηρά, οι πατάτες, τα εσπεριδοειδή, τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα και άλλες, έναντι των σημαντικότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν, όπως χαλάζι, παγετό, ανομβρία κτλ.

 

Στόχος του Οργανισμού είναι η ένταξη ολόκληρης της φυτικής παραγωγής στο ασφαλιστικό του σχέδιο, εμπλουτίζοντας το με την κάλυψη νέων κινδύνων. Επιπλέον, γίνεται συνεχής αξιολόγηση της πορείας ασφάλισης των καλλιεργειών μέσα στο Σχέδιο, ώστε μέσα από τη βελτίωση των όρων ασφάλισης να προσφέρεται ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη στους γεωργούς και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παραμονή του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και για αυξημένες επενδύσεις στη γεωργία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Ιστοσελίδα Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης: www.oga.org.cy

Υπεύθυνος ενημέρωσης:

Σάββας Χατζημιχαήλ, Λειτουργός Γεωργικής Ασφάλισης Α΄

Τηλ.: 22760482

Fax: 22768300

Email: s.hadjimichael@oga.org.cy