Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δεσμευθεί για τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επιτυχή προώθηση των όποιων πολιτικών δράσης σε κρίσιμους τομείς του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας. Γι’ αυτό και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μαζί με την Αγωγή Υγείας, αποτελούν βασικές εμφάσεις στη Μέση Εκπαίδευση ώστε οι μαθητές, ως αυριανοί πολίτες, να συνειδητοποιήσουν πως η ποιότητα ζωής βελτιώνεται στον τόπο μας μέσα από τη διασφάλιση της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και πως οι προσωπικές ενέργειες και επιλογές τους μπορούν να επιδράσουν καθοριστικά σε αυτό τον τομέα.

 

Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, έχει αναλάβει τη δέσμευση, για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση του δημόσιου σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των παιδιών μας, αλλά και στις νέες συνθήκες που δημιουργεί ο 21ος αιώνας. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί για τη Μέση Εκπαίδευση μια διαρκή διαδικασία μέσα από την οποία οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την εμπειρία, μα και τη θέληση, που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.

 

Στόχος της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης είναι οι μαθητές μας να είναι σε θέση να διερευνούν και να σκέπτονται κριτικά, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να παρεμβαίνουν δυναμικά και δημοκρατικά στα κοινωνικά δρώμενα με στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται για τη διαμόρφωση συνθηκών αειφορίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι μαθητές μας να διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας, προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον, το δικό τους αλλά και των γενεών που θα έρθουν.

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Μέση Εκπαίδευση προωθείται, διαθεματικά και διεπιστημονικά, τόσο μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως είναι η Βιολογία, η Γεωγραφία, η Φυσική, η Χημεία, τα Νέα Ελληνικά κ.ά., όσο και μέσα από καλά οργανωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρέχουν τις ευκαιρίες στους μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να αναπτύξουν προσωπική κινητοποίηση έτσι ώστε να καταστούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για τη Μέση Εκπαίδευση, συντονίζονται και εποπτεύονται, από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας.

 

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε λειτουργία στη Μέση Εκπαίδευση είναι:

  • To Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο Φύλλο»
  • To Πρόγραμμα «GLOBE»
  • To Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία»
  • To Πρόγραμμα «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»
  • To Πρόγραμμα «SEMEP»

 

Παράλληλα οι μαθητές στη Μέση Εκπαίδευση, πέραν από την τυπική εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα που παρέχει το Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εποπτεύεται από το Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Πέραν όμως από το Δίκτυο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικά προγράμματα, προς τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, παρέχουν και άλλα Περιβαλλοντικά Κέντρα όπως είναι το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) και το Περιβαλλοντικό Κέντρο Κρήτου Τέρρα. Προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης παρέχουν επίσης και τα διάφορα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης όπως είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας (στη Σκαρίνου) και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής (Πάφου).

 

Επικοινωνία σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Μέση Εκπαίδευση:

 

Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/ Βιολογίας/ Γεωγραφίας

Τηλ. 22800737, 22800951

Φαξ: 22800639

Email: dme-viologia@schools.ac.cy