ΣΕΚΑΠ

Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ)

 

Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) είναι η αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη διεξαγωγή προγραμματικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ).

 

Η «Πιστοποίηση Ποιότητας» ή «Πιστοποίηση» είναι η θεσμοθετημένη έγκριση καταχώρησης ενός ιδρύματος ή προγράμματος σπουδών στον αντίστοιχο κατάλογο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ή προγραμμάτων, με την οποία πιστοποιείται ότι το επίπεδο του ιδρύματος ή προγράμματος ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια του επιπέδου ποιότητας για κάθε περίπτωση.

 

Το ΣΕΚΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε άλλα μέλη. Τουλάχιστον πέντε από τα μέλη πρέπει να είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.

 

Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το ΣΕΚΑΠ. Τα προγράμματα αυτά χωρίζονται σε ακαδημαϊκού και επαγγελματικού χαρακτήρα προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν σε:

  • Πιστοποιητικό (Certificate) (1 έτος), Δίπλωμα (2 έτη), Ανώτερο Δίπλωμα (3 έτη). Για εισδοχή σε αυτά τα προγράμματα σπουδών, προϋπόθεση είναι το Απολυτήριο ή άλλο ισότιμο προσόν.
  • Πτυχίο (4 έτη). Για εισδοχή σε αυτά τα προγράμματα σπουδών, προϋπόθεση είναι το Απολυτήριο ή άλλο ισότιμο προσόν.
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Masters και Phd. Για εισδοχή σε αυτά τα προγράμματα σπουδών προϋπόθεση είναι το Πτυχίο.

 

Το ΣΕΚΑΠ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό της Κυπριακής κοινωνίας και την αναγνώριση στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 

Το ΣΕΚΑΠ είναι μέλος στα ακόλουθα σώματα:
The International Quality Assurance Agency in Higher Education (INQAAHE),
The European University Association (EUA) and
The European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE).

 

Το ΣΕΚΑΠ συνεργάζεται με τους ακόλουθους οργανισμούς:
The Council for Higher Education Accreditation (USA)
The International Association of Universities (IAU)
The Quality Assurance Project (HRK – Germany).
The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA – England) και
The Central and Easter European Network for Quality Assurance Agencies (CEE).

The European Association of Quality Assurance (ENQA)

 

Κατάλογος των πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται κατά από τις ΙΣΤΕ κατά Σχολή είναι καταχωρημένος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.highereducation.ac.cy/gr/eval-accredited-programmes.html

 

Πληροφορίες

 

Λεωφ. Αθαλάσσας 50

2023 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22465850
Τηλεομοιότυπο: 22305513
Ηλ. Διεύθ.: sekap@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy/sekap/