Σχέδιο Παραχώρησης Στεγαστικών Επαγγελματικών Δανείων

Κανονισμοί του Σχεδίου

 

(1) Το Σχέδιο

 

Ο Κεντρικός Φορέας επιδοτεί κατά μέγιστο ποσοστό 3.5%, το επιτόκιο δανείου που συνάπτει ο αιτητής από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για στεγαστικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς με προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές, χωρίς εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο αιτητής θα επιβαρύνεται με ελάχιστο επιτόκιο ύψους 2%. Νοείται ότι ο αιτητής θα πρέπει προηγουμένως να έχει κριθεί, κατόπιν υποβολής αίτησης στον Κεντρικό Φορέα, ως δικαιούχος, με βάση τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμούς και με βάση τα Γενικά Κριτήρια και τα Κριτήρια εξέτασης  αιτήσεων  που  εγκρίθηκαν  από  το  Υπουργικό Συμβούλιο στις 18/5/2012.

 

(2) Σκοπός του Σχεδίου

 

Η επιδότηση μόνο του επιτοκίου κατά μέγιστο ποσοστό 3.5% και νοουμένου ότι θα υπάρχει επιβάρυνση τουλάχιστον για το 2% του επιτοκίου, των δανείων που συνάπτουν από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, χωρίς εγγύηση του Κεντρικού Φορέα δικαιούχα πρόσωπα για απόκτηση στην Κύπρο:

(α)  Κατάλληλης ιδιόκτητης οικιστικής μονάδας για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή ή για αναγκαίες ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη μονάδα στην Κύπρο για να καταστεί κατάλληλη για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή.

(β) Κατάλληλης ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης ή επιδιόρθωση σε υφιστάμενη ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη μονάδα στην Κύπρο, μηχανικού και γραφειακού εξοπλισμού, κεφαλαίου κίνησης και μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρεία.

 

(3)  Δικαιούχοι  Αιτητές

 

(α) Για σκοπούς στέγασης είναι όσοι, μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης τους στον Κεντρικό Φορέα, θα έχουν συνάψει δάνειο για στεγαστικούς σκοπούς από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και όσοι προτίθενται να συνάψουν τέτοιο δάνειο όταν εγκριθεί η αίτησή τους με παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή υποθήκευση δικής του ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

(β) Για σκοπούς επαγγελματικής δραστηριοποίησης είναι όσοι, μετά την υποβολή της αίτησής τους στον Κεντρικό Φορέα και πριν την έγκριση της έχουν συνάψει δάνειο για επαγγελματικούς σκοπούς από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και όσοι προτίθενται να  συνάψουν τέτοιο δάνειο όταν εγκριθεί η αίτησή τους με παροχή προσωπικών εγγυήσεων ή υποθήκευση δικής του ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

 

(4) Κριτήρια Εφαρμογής του Σχεδίου

 

Εκτός από τα Υφιστάμενα Γενικά Κριτήρια και τα Κριτήρια παραχώρησης στεγαστικών δανείων με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα, τα οποία θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, για την εφαρμογή του Σχεδίου θα ισχύουν και τα ακόλουθα Κριτήρια.

 

(α)  Ο Κεντρικός Φορέας θα επιδοτεί μόνο το επιτόκιο του δανείου που δικαιούται ο αιτητής με βάση τα καθορισμένα κριτήρια, με μέγιστο ποσοστό το 3.5% και αφού πρώτα υπολογιστεί η επιβάρυνση του αιτητή με ποσοστό 2% του επιτοκίου. Νοείται ότι εάν το επιβαλλόμενο επιτόκιο του συναπτόμενου δανείου είναι κατώτερο από 2% τότε ο Κεντρικός Φορέας δεν θα επιδοτεί το δάνειο.

Πριν από τον υπολογισμό της επιδότησης έκαστου έτους ο αιτητής υποχρεούται να παρουσιάζει βεβαίωση από την τράπεζα αναφορικά με το ύψος του επιτοκίου του επιδοτούμενου δανείου του.

 

(β) Η καταβολή στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα του επιδοτημένου επιτοκίου θα γίνεται κατ’ έτος, στην αρχή κάθε έτους, από τον Κεντρικό Φορέα και σε τόσες ισόποσες δόσεις όσα και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας  και όχι για τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που ενέκρινε το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, εάν αυτά  είναι περισσότερα από  τα χρόνια αποπληρωμής που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας.

 

(γ) Το επιδοτημένο επιτόκιο θα κατανέμεται και θα καταβάλλεται σε τόσες ισόποσες δόσεις όσο και τα χρόνια αποπληρωμής του δανείου που θα εγκρίνει ο Κεντρικός Φορέας και το ποσό του επιδοτημένου επιτοκίου θα υπολογίζεται πάντοτε πάνω στο υπόλοιπο του δανείου που θα παρέμενε εάν ο αιτητής κατέβαλλε κανονικά τις δόσεις του δανείου του.

 

(δ) Στις περιπτώσεις που ο αιτητής άρχισε την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου του πριν την έγκριση της αίτησης του ο Κεντρικός Φορέας θα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου που θα παραμένει ανεξόφλητο κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του αιτητή και όχι ολόκληρο το αρχικά συναφθέν δάνειο.

 

(ε) Σε περίπτωση λήψεως από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δικαστικών μέτρων εναντίον του δανειστή για καθυστέρηση καταβολής των δόσεων του οικιστικού δανείου του τότε η καταβολή σ’ αυτόν των δόσεων του επιδοτημένου επιτοκίου θα αναστέλλεται ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για επαγγελματικό δάνειο η επιδότηση θα τερματίζεται.

 

(στ) Ο Κεντρικός Φορέας δεν θα εγγυάται με οποιονδήποτε τρόπο την αποπληρωμή του δανείου του αιτητή.

 

(ζ) Ο  αιτητής  δεν θα υποχρεούται να  υποθηκεύσει προς  όφελος  του  Κεντρικού Φορέα την κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του.

 

(ι)  Για να επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί του νέου Σχεδίου θα είναι υποχρεωτική η ένταξη στο Σχέδιο αυτό όσων  αιτητών, κατά  την  ημερομηνία εξέτασης  της αίτησής τους, θα έχουν ήδη συνάψει στεγαστικό ή επαγγελματικό δάνειο από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα    με  δικές τους  προσωπικές εγγυήσεις  ή  με υποθήκευση δικής  τους ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές, ή που προτίθενται, μετά την έγκρισή τους, να συνάψουν τέτοιο δάνειο. Η εξέταση όσων από τις αιτήσεις ο Κεντρικός Φορέας θα εντάξει στο Σχέδιο αυτό θα γίνεται κατ’ απόλυτη σειρά υποβολής της αίτησης και ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις που θα υπάρχουν για το σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα.

 

9. Διαθέσιμοι πόροι για τα Σχέδια

 

Η παροχή δανείων, εγγυήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίων δανείων μέσω του Σχεδίου θα εξαρτάται πάντοτε από τους διαθέσιμους πόρους του Κεντρικού Φορέα για το Σχέδιο.

 

10. Αναθεωρητική Αρχή του Κεντρικού Φορέα

 

Αιτητές που διαφωνούν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των αιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή κατά της απόφασης του Συμβουλίου. Η προσφυγή πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Συμβουλίου στον αιτητή. Η  προσφυγή πρέπει να είναι γραπτή και να απευθύνεται στον Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής, εκθέτοντας και τους λόγους της προσφυγής.

 

Η Αναθεωρητική Αρχή εξετάζει την προσφυγή  και, αφού ακούσει τις απόψεις  των ενδιαφερομένων, αποφασίζει επί της προσφυγής.

 

11. Περαιτέρω πληροφορίες

 

Ιστοσελίδα: www.kentrikosforeas.org.cy

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Sophia@kentrikosforeas.org.cy, information@kentrikosforeas.org.cy

Τηλέφωνο: 22468360, 22468350