Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, συμβουλεύει για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και συντονίζει τα προγράμματα για το περιβάλλον. Επιβλέπει ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της πολιτικής και ο συντονισμός των διαδικασιών για υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον. Προεδρεύει της Επιτροπής για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προωθεί, μεταξύ άλλων, την επιβολή των νόμων σχετικά με τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών, τη Διαχείριση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων και την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης, ενώ ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση. Το Τμήμα είναι, επίσης, το Εθνικό Σημείο Επαφής για τους διακυβερνητικούς Οργανισμούς CSD, MCSD, SMAP, MAP, INFOTERRA και UNEP, και τις Συνθήκες CITES για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας, της Βέρνης για την Προστασία των Απειλούμενων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας, της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου, της Βασιλείας για τις Διασυνοριακές Μεταφορές Επικίνδυνων Αποβλήτων, της Βιέννης και του Πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος, της Βιολογικής Ποικιλομορφίας, το Πρωτόκολλο της Βιοασφάλειας, της Καταπολέμησης της Ερημοποίησης, των Κλιματικών Αλλαγών, της Ramsar για την Προστασία των Υγροβιότοπων, της Εκτίμησης των Διασυνοριακών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και του Άρχους για την Πρόσβαση του Κοινού σε Πληροφορίες Σχετικές με το Περιβάλλον.

 

Αειφόρος Ανάπτυξη και Οριζόντια Νομοθετήματα

 

Τον Ιούνιο του 2007 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Αναθεωρημένη Στρατηγική της ΕΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Με βάση αυτή, το 2007 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι κύριες θεματικές και οι βασικοί άξονες που περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική είναι τα ακόλουθα:

  • Κλιματικές αλλαγές και καθαρή ενέργεια
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή
  • Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων
  • Δημόσια υγεία
  • Κοινωνική ένταξη, δημογραφία και μετανάστευση
  • Αστική ανάπτυξη και βιώσιμος τουρισμός
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy

Ηλ. διεύθυνση: info@environment.moa.gov.cy, director@environment.moa.gov.cy

Τηλ. 22408960