Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε βάσει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο, όσον αφορά στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο. Την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και  πέντε μέλη, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο έξι ετών και τις υπηρεσίες της στελεχώνει το υπαλληλικό προσωπικό, με επικεφαλής τον Διευθυντή, ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

 

Η λειτουργία, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της Αρχής καθορίζονται στον πιο πάνω ιδρυτικό της Νόμο, ενώ στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000) ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία με βάση την οποία η Αρχή διεξάγει τη διερεύνηση και την εξέταση παραβάσεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Στους Κανονισμούς εντάσσεται ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και ο Κώδικας για θέματα διαφημίσεων και χορηγίας. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν, επίσης, εκτενείς πρόνοιες για τις αρχές και τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συνάδει το περιεχόμενο των εκπομπών των σταθμών.

 

Στόχος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης είναι η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο ούτως ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσω της προστασίας θεμελιωδών αγαθών όπως:

 • Του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης (το οποίο επιβάλλεται να ασκείται κατά τρόπο που να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των άλλων).
 • Της ελεύθερης και πολυφωνικής πληροφόρησης (απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση άποψης και λήψη απόφασης).
 • Της διαφάνειας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μονοπωλίων.

 

Αρμοδιότητες της Αρχής

 

 • Χορηγεί (και επίσης ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί) άδειες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την προσφορά πληροφόρησης, μόρφωσης, ψυχαγωγίας και την προαγωγή του πολιτισμού.
 • Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παράπονα πολιτών ή φορέων πιθανές παραβάσεις της Νομοθεσίας από τους σταθμούς και επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, αφού ακούσει τις θέσεις των ενδιαφερομένων. Οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλει η Αρχή είναι: σύσταση, προειδοποίηση, διοικητικό πρόστιμο, προσωρινή αναστολή λειτουργίας σταθμού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάκληση της άδειας λειτουργίας σταθμού.
 • Μεριμνά για την προστασία των ανηλίκων από προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
 • Ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ελέγχει τη συμμόρφωση των σταθμών με το δίκαιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις πρόνοιες του Νόμου, των Κανονισμών και των όρων της άδειάς τους (τεχνικές προδιαγραφές, προσωπικό, ποιότητα προγραμμάτων, διαφήμιση).
 • Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειάς τους και τον αποκλεισμό τάσεων συγκέντρωσης ιδιοκτησίας ή δημιουργίας μονοπωλίων.
 • Μεριμνά ώστε να υπάρχει πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία και η δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής πηγών πληροφόρησης και προγραμμάτων επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.
 • Εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας και για την εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
 • Ασκεί (από τον Απρίλιο του 2004) μερικό έλεγχο και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, βάσει του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

 

Σχέσεις της Αρχής με Διεθνή Σώματα

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργάζεται με οργανισμούς του εξωτερικού, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και να συμμετέχει σε συνέδρια και διασκέψεις για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 

Η Αρχή είναι μέλος σε δυο σημαντικούς Οργανισμούς:

 

 • Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory Authorities – EPRA)

Η Αρχή έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA), τον Φεβρουάριο του 1999. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης από 39 χώρες της Ευρώπης. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων χωρών-μελών. Ο Οργανισμός αποτελεί πλατφόρμα για συζήτηση κοινών θεμάτων και τρόπων επίλυσης των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρυθμιστικές Αρχές στον χώρο των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μέλη του οργανισμού είναι όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και σημαντικός αριθμός χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΕΡRΑ,  ως Μόνιμοι Παρατηρητές.

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμμετέχει ανελλιπώς στις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών που πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο σε χώρες οι οποίες είναι Μέλη του Οργανισμού.

 

 • Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών (Mediterranean Network of Regulatory Authorities)

Το Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών ιδρύθηκε το 1997 στη Βαρκελώνη και παρέχει μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων πάνω σε θέματα ρύθμισης στον μεσογειακό χώρο.  Η αποστολή του Δικτύου είναι η ενδυνάμωση των πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ των μεσογειακών χωρών, καθώς επίσης η ενθάρρυνση και η προαγωγή της μεσογειακής πολιτιστικής ταυτότητας.

 

Η Κύπρος, μέσω της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, έγινε Μέλος του Δικτύου στο 4ο  Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη τον Ιούλιο του 2000. Ταυτόχρονα συμμετέχει ως μέλος της Γενικής Γραμματείας του Δικτύου, την οποία επίσης απαρτίζουν η Γαλλία, η Καταλονία και το Μαρόκο.

 

Σήμερα, μέλη του Δικτύου είναι οι Ρυθμιστικές Αρχές της Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Καταλονίας, Κύπρου, Μάλτας, Τουρκίας, Αλβανίας, Ισπανίας, Μαρόκου, Ισραήλ, Σερβίας, Ανδαλουσίας, Ιορδανίας, Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Μαυριτανίας, Λιβάνου και Τυνησίας.

 

Ιστοσελίδα Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: www.crta.org.cy